Uw administratie hoort aan wettelijke eisen te voldoen. Administratie Service zal u hierin begeleiden en waar nodig bijsturen c.q. corrigeren. Bij veel klanten van ons bedrijf wordt de dagelijkse administratie door het bedrijf zelf ingeboekt.

Tussen 9.00 uur en 17.00 uur zijn wij voor vragen bereikbaar. Indien nodig komen wij langs om problemen die zich voordoen op te lossen.

Periodiek zullen wij uw administratie controleren en adviseren waar dit nodig is. Tevens controleren wij periodiek uw bruto winstmarges en houden de kosten in de gaten.

In een gesprek worden deze met u besproken. Dit kan telefonisch zijn, maar ook in een persoonlijk onderhoud op ons kantoor of bij u op het bedrijf.